چشم انداز

شرکت مکین دریا قشم  چشم انداز خود را صادرات انواع اسکله های فلزی و آلمینیومی به کشورهای منطقه ، طراحی و تولید اسکله های بتنی جهت بازار داخل و تولید تجهیزات ناوبری و مخابراتی در راستای کسب فرمایشات معظم رهبری جهت تولید داخل و  رضایتمندی بیشتر مشتریان و سایر ذینفعان  انتخاب نموده است.

  • صادرات انواع اسکله های تولیدی به کشور های منطقه
  • تولید اسکله های بتنی
  • تولید تجهیزات ناوبری و مخابراتی