اهداف سازمان

  • افزایش پایدار تولید
  • توسعه فضای کاری و افزایش ظرفیت تولید
  • افزایش نیروی انسانی متخصص و متعهد در راستای مسئولیت های اجتماعی سازمان
  • شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی مرتبط در کشورهای منطقه جهت معرفی سازمان و محصولات
  • افزایش کیفیت محصولات تولیدی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی
  • توسعه واحد تحقیق و توسعه شرکت در راستای به روز آوری و افزایش محصولات جدید
  • ایجاد مکانیزم ارتباطی جهت شناسایی نیازها و انتظارات ذینفعان و پوشش آن ها جهت کسب رضایتمندی ذینفعان