ارزشهای سازمانی

شرکت مکین دریا قشم به منظور حفظ و ارتقای مستمر اعتبار شرکت نزد مشتریان ، سهامداران، رقبا ، سازمان های ناظر وسایر ذینفعان ، کلیه مدیران و همکاران شرکت با رعایت و احترام به اصول زیر انجام وظیفه می نمایند:

  • تکریم و حفظ شأن و منزلت کارکنان و نیروی انسانی و ذینفعان
  • افزایش تولید محصولات در راستای برآورده نمودن نیاز مشتریان و حمایت از تولید داخلی
  • ما در تلاش برای مشارکت در ایجاد اشتغال پایدار در راستای فعالیت های شرکت میباشیم
  • vما خود را متعهد به نوآوری و فراگیری و ارتقای مستمر دانش فردی و جمعی در راستای شکوفایی خلاقیت ها می دانیم
  • ما متعهد به اجرای استراتژی های مصوب در راستای افزایش رضایتمندی ذینفعان میباشیم
  • ما همواره به دنبال برقراری رابطه برد – برد در زنجیره تامین می باشیم.